Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Regulaminy

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

§ 1

1. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu dzia?a na podstawie § 26 i § 35 statutu Uniwersytetu. Studium jest mi?dzywydzia?ow? jednostk? organizacyjn?, dydaktyczno-wychowawcz? i naukowo-badawcz?. Studium realizuje program rozwoju wychowania fizycznego, sportu i turystyki.
2. Studium tworzy, przekszta?ca i znosi rektor z w?asnej inicjatywy lub na wniosek kierownika studium, zaopiniowany przez senat. Zasady tworzenia, przekszta?cania i znoszenia okre?la § 22 ust. 2 Statutu Uniwersytetu.

§ 2

1. Kierownik Studium jest bezpo?rednim prze?o?onym wszystkich pracowników, odpowiada za realizacj? zada? oraz za maj?tek i ?rodki finansowe przydzielone Studium oraz za warunki pracy, które powinny by? zgodne z zasadami pracy, bhp i ppo?.
2. Kierownika Studium powo?uje rektor na okres 5 lat na wniosek rady zaopiniowany przez senat.
3. Rektor na wniosek kierownika Studium mo?e powo?a? zast?pc? kierownika Studium.
4. Zakres obowi?zków zast?pcy okre?la kierownik Studium.
5. Do pe?nienia funkcji kierownika i zast?pcy kierownika Studium mog? by? powo?ani nauczyciele akademiccy, zajmuj?cy co najmniej stanowisko starszego wyk?adowcy.
6. Do obowi?zków kierownika Studium nale?y:
1) opracowanie planów pracy dydaktyczno-wychowawczej, zaj?? wychowania fizycznego i rekreacyjnych oraz zapewnienie warunków ich realizacji,
2) nadzorowanie spraw finansowych i maj?tkowych Studium oraz opracowywanie projektów potrzeb finansowych,
3) ustalanie zakresu obowi?zków pracowników zatrudnionych w Studium z uwzgl?dnieniem problematyki bhp i ppo?.,
4) opracowywanie wniosków organizacyjnych i osobowych, a tak?e w sprawach awansu, nagród i wyró?nie?.

§ 3

1. W sk?ad rady Studium wchodz?:
? kierownik Studium,
? zast?pca,
? przedstawiciele pracowników dydaktycznych,
? przedstawiciele pracowników nie b?d?cych nauczycielami
akademickimi,
? przedstawiciele zwi?zków zawodowych.
2. Do kompetencji rady w szczególno?ci nale?y opiniowanie kierunków dzia?alno?ci Studium oraz wspó?dzia?anie w organizowaniu pracy dydaktycznej.

§ 4

1. Nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w Studium mog? by? absolwenci wy?szych szkó? wychowania fizycznego posiadaj?cy tytu? magistra.
2. Zakres obowi?zków pracowników administracyjnych i technicznych ustala kierownik Studium.
3. W ramach Studium mog? by? powo?ane sta?e lub dora?ne zespo?y do realizacji okre?lonych zada? Studium.

§ 5

1. Studium posiada ewidencyjnie wydzielony maj?tek. Ewidencja maj?tku
prowadzona jest na podstawie przepisów obowi?zuj?cych w Uniwersytecie.
2. Kierownik Studium odpowiada za powierzony mu maj?tek znajduj?cy si? na terenie Studium.
3. Kierownik Studium mo?e przekaza? okre?lone przedmioty czy urz?dzenia b?d?ce w posiadaniu Studium w bezpo?redni? opiek? pracownikowi zatrudnionemu w Studium. Pracownik ten ponosi odpowiedzialno?? materialn? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami. Kierownik Studium kontroluje wówczas prawid?owe rozliczanie si? pracownika z powierzonego mu mienia.
4. Dzia?alno?? finansowo-gospodarcza Studium prowadzona jest w oparciu o plan rzeczowo-fmansowy Uniwersytetu.
5. Studium prowadzi ?ród?ow? dokumentacj? finansow?, wystawia dokumenty obrotu pieni??nego i maj?tkowego, prowadzi ewidencj? w zakresie okre?lonym w?a?ciwymi przepisami.
6. Ewidencj? dokumentów finansowo-ksi?gowych prowadzi kwestura Uniwersytetu.

§ 6

1. Zmiany w regulaminie mog? by? dokonane zarz?dzeniem rektora.
2. Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem wprowadzenia zarz?dzeniem rektora.


Ta strona by?a odwiedzana 814 razy (w tym z UWM 10 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-20
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa